آسانسور مسافربر

آسانسور مسافربر

آسانسور مسافربر

شاید به نظر برسد بعد از اینکه ساختمان های مرتفع ساخته شد، نیاز به آسانسور  احساس شده و این وسیله مورد مطالعه و ساخت قرار گرفت،ولی واقعیت این است که قبل از آنکه فکر ساختمان های بلند، مطرح شود، مطالعه و ساخت آسانسور اجرایی شد.ساختمان های مرتفع بدون وجود آسانسورها، معنی و مفهوم نداشته و کاربردی نخواهد بود.

آسانسورهای مسافربر برای جابجایی ساکنین ساختمان های مسکونی و تجاری و اداری مورد استفاده قرار می گیرند.

اگر این آسانسورها مطابق دستورات استاندارد نصب شود، ایمنی آن ها بیشتر از پله های معمولی ساختمان می باشد.با توجه به استانداردهای سخت گیرانه، می توان گفت که در آسانسورهای مدرن و امروزی حتی اگر شخصی عمدا بخواهد به خودش صدمه بزند، تقریبا امکان پذیر نیست.

آسانسورهای مسافربر برای ساختمان های با ارتفاع کم، می تواند از نوع هیدرولیک (سرعت کمتر از یک متر بر ثانیه) یا کششی (برای سرعت های کمتر از یک متر برثانیه تا بیش از هفده متر بر ثایه) باشد. برای ساختمان های مرتفع، فقط آسانسورهای کششی، استفاده می شود.