آسانسور معلول بر

آسانسور معلول بر

آسانسور معلول بر

در ساختمان های چند طبقه،آسانسور معلول بر برای جابجایی افراد ناتوان و سایر کسانی که دارای مشکلات حرکتی هستند نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

نکاتی در مورد آسانسور معلول بر

به طوری کلی استاندارد بین المللی سه سطح دسترسی را برای آسانسور های فوق تعریف می کند که مهم ترین تفاوت آن ها در ارتباط با ابعاد و عرض مورد نیاز برای ورودی آسانسور می باشد.

در ساختمانهای عمومی لازم است فضای کافی برای فرد همراه ویلچرسوار نیز وجود داشته باشد.

ابعاد کابین در ساختمان های ویژه باید به نحوی در نظر گرفته شود که امکان نگهداری ویلچر سوار به همراه افراد دیگر نیز وجود داشته باشد و ویلچر سوار بتواند در آن تغییر جهت بدهد.

کابین آسانسور باید دقیقا به هنگام توقف با سطح پاگرد راه پله هم تراز شود.

در آسانسور هایی که برای استفاده یک ویلچرسوار یا یک ویلچر سوار و یک شخص همراه آن استفاده می شود.لازم است یک آینه در جلوی درب ورودی (در آسانسور دو درب تونلی بر روی دیوار کناری) نصب گردد.

شستی طبقات باید به گونه ای نصب گردد که فرد ویلچر سوار بدون نیاز به فرد دیگری به راحتی به شستی ها دسترسی داشته باشد.

حداقل بایستی یک دستگیره در یکی از دیواره های کناری کابین نصب شود.

ایجاد آسانسور در ساختمانهای مسکونی آپارتمانی، عمومی از ۴طبقه به بالا الزامی است.