پروژه های در حال اجرا

پروژه بازار بزرگ ایران (ایران مال)

پروژه مهندس فتوحی
پکیج MP

پروژه مهندس نقشینه

پروژه بیمارستان نور افشار

                                                                                                        بازسازی

پروژه مرکز طبی کودکان

پروژه شرکت معدنی گل گهر سیرجان

(تجهیز کارگاه)

پروژه بیمارستان فوق تخصصی بیستون

کرمانشاه

پروژه گندله سازی ماد کوش

منطقه ویژه معدنی خلیج فارس

بندرعباس