فرم درخواست پله برقی

اطلاعات تماس


نام *

نام خانوادگی *

شماره موبایل *

شماره تلفن ثابت *

شماره تلگرام

ایمیل *


مشخصات مورد درخواست


آدرس پروژه

تعداد دستگاه

زاویه پله
30 درجه35 درجه

ارتفاع حرکت

محل نصب
OutdoorIndoor