کاهش مصرف انرژی در آسانسور

کاهش مصرف انرژی در آسانسور

بهینه سازی مصرف انرژی در آسانسور

سیستم صرفه جویی در مصرف انرژی که با تولید برق از حرکت کابین و وزنه های آسانسور و استفاده از انرژی تولید شده در تابلو کنترل آسانسور ، موجب۶۰%صرفه جویی در مصرف برق میگردد .
این سیستم در آسانسورهایی با ظرفیت حداکثر ۲۴ نفر و سرعت حداکثر ۲/۵ متر بر ثانیه قابل استفاده میباشد.