پروژه های در حال اجرا

پروژه بازار بزرگ ایران (ایران مال)

پروژه مهندس نقشینه

پروژه بیمارستان نور افشار

                                                                                                        بازسازی

پروژه شرکت معدنی گل گهر سیرجان

(تجهیز کارگاه)

پروژه بیمارستان فوق تخصصی بیستون

کرمانشاه

پروژه مهندس امیر آبادیان