ساخت کارخانه MP اسپانیا

سیستم VVVF

رنگ اپوکسی

درب کابین راست MP (عرض 80cm)

نصب آسان

گارانتی 18 ماهه

قیمت: 42.900.000  ریال

ساخت کارخانه MP اسپانیا

سیستم VVVF

رنگ اپوکسی

درب کابین چپ MP (عرض 80cm)

نصب آسان

گارانتی 18 ماهه

قیمت: 42.900.000  ریال

ساخت کارخانه MP اسپانیا

رنگ اپوکسی

درب طبقه راست MP (عرض 80cm)

نصب آسان در کمتر از 15 دقیقه

با طراحی جدید

گارانتی 18 ماهه

قیمت: 21.500.000  ریال

ساخت کارخانه MP اسپانیا

رنگ اپوکسی

درب طبقه چپ MP (عرض 80cm)

نصب آسان در کمتر از 15 دقیقه

با طراحی جدید

گارانتی 18 ماهه

قیمت: 21.500.000  ریال